به وب سایت شرکت کارون خوزستان خوش آمدید

ایرادات معمول در خطوط نوار نقاله - بخش دوم

ایرادات معمول در خطوط نوار نقاله - بخش دوم :

 

10) جدا شدن اسپلایس گرم


 ·         پولیها کوچک اند :

·         کشش بیش از حد : محاسبه مجدد انجام دهید و تنش را تنظیم نمایید.

·         قدرت کششی ناکافی نوار نقاله : چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.

·         مواد بین نوار و پولیها وجود دارد : از اسکیرت های مناسب استفاده نمایید و بطریق اصولی نصب نمایید. حتماً تجمع مواد بین نوار و پولیها را برطرف نمایید.

·     نوار نقاله به صورت نامناسب اسپلایس شده است : اسپلایس مجدد انجام دهید.
اختلاف سرعت اشتباه در خطوط چند محرکه : تنظیمات لازم را انجام دهید.

11) سایش بیش از حد کاور بالایی نوار نقاله به همراه چاک خوردگی ، شیار شیار شدن ، پارگی و شکافتگی

·         ضربه بیش از حد مواد روی نوار نقاله : از شوت ها و دریچه های مناسب استفاده نمایید. از رولیک های ضربه گیر استفاده نمایید.

·         سرعت بارگیری خیلی زیاد یا خیلی کم نسبت به سرعت نوار نقاله : شوت ها را تنظیم نمایید یا سرعت نوار نقاله را تصحیح نمایید. استفاده از رولیک های ضربه گیر را در نظر داشته باشید.

·         بارگیری نا مناسب ( نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله ) : تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

·         تجمع مواد بروی پولیها و رولیک ها : تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار مانند اسکرپر استفاده نمایید.

·         آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار : از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

12) سایش بیش از حد کاور پایینی نوار نقاله


·         تجمع مواد بروی پولیها و رولیک ها : تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار مانند اسکرپر استفاده نمایید.

·         قفل شدن رولیک ها ( جام کردن ) : رولیک ها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را تعویض نمایید.

·         اصطکاک ناکافی بین نوار نقاله و پولی : توسط اسناپ پولی شعاع درگیری نوار و پولی را افزایش دهید. در شرایط کاربری مرطوب از پوشش پولی شیاردار استفاده نمایید. از مکانیزم های تمیز کننده مناسب برای نوار نقاله اسفاده نمایید. کشش اولیه را کنترل نمایید.

·         مواد بین نوار و پولیها وجود دارد : از اسکیرت های مناسب استفاده نمایید و بطریق اصولی نصب نمایید. حتماً تجمع مواد بین نوار و پولیها را برطرف نمایید.
روکش پولی
ها سائیده شده است : روکش پولیها را تعویض نمایید از روکش شیاردار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

·         آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار : از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

13) سایش بیش از حد لبه های نوار نقاله

·         بارگیری بروی وسط نوار نمی گیرد بلکه بروی لبه نوار انجام می شود : بارگیری تصحیح شود و بارگیری باید در جهت حرکت نوار باشد.

·         کشیدگی و یا کش آمدن نوار از یک طرف : به نوار نو به قدر کافی زمان بدهید تا جا باز کند. اگر بدرستی جا باز نکرد و یا نوار نو نبود ، بخشی از نوار بخش مشکل‌دار نوار نقاله را جدا نمایید و یک تکه نوار اسپلایس نمایید.

·         بارگیری نا مناسب ( نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله ) : تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

·         رولیک هایی که به درستی جاگذاری نشده اند : رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

·         هلالی یا شمشیری بودن نوار :

·         تجمع مواد بروی پولیها و رولیک ها : تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار مانند اسکرپر استفاده نمایید.

·         نوار نقاله به صورت نامناسب اسپلایس شده است : اسپلایس مجدد انجام دهید.

14) بادکردگی و متورم شدن کاور لاستیکی نوار بصورت نقطه ای یا خطی

·         آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار : از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

15) سخت شدن لاستیک نوار و یا وجود شکاف های ریز

·         آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار : از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

·         پولیها کوچک اند :

16) کاور لاستیکی شکننده

·         آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن ، اسید ، گرما ، مواد شیمیایی روی نوار : از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید . برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب ، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

17) شیارهای طولی در کاور بالایی نوار نقاله

·         اِسکرت ها بدرستی جاگذاری نشده اند : اسکرت ها را طوری تنظیم نمایید که با نوار نقاله سایش نداشته باشد.

·         قفل شدن رولیک ها ( جام کردن ) : رولیک ها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را تعویض نمایید.

·         تجمع مواد بروی پولیها و رولیک ها : تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار مانند اسکرپر استفاده نمایید.

·         ضربه بیش از حد مواد روی نوار نقاله : از شوت ها و دریچه های مناسب استفاده نمایید. از رولیک های ضربه گیر استفاده نمایید.

18) شیارهای طولی در کاور پایینی نوار نقاله

·         قفل شدن رولیک ها ( جام کردن ) : رولیک ها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را تعویض نمایید.

·         تجمع مواد بروی پولیها و رولیک ها : تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار مانند اسکرپر استفاده نمایید.

·         فاصله گذار ( Transition ) بحرانی است و یا شعاع انحناء نوار از شیب به حالت افقی بحرانی است : فاصله گذار نوار نقاله را افزایش دهید و یا شعاع شکست را افزایش دهید.

·         روکش پولیها سائیده شده است : روکش پولیها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

19) وجود آسیب در نوار در محل ناودانی شدن

·         فاصله گذار ( Transition ) بحرانی است و یا شعاع انحناء نوار از شیب به حالت افقی بحرانی است : فاصله گذار نوار نقاله را افزایش دهید و یا شعاع شکست را افزایش دهید.

·         فاصله بیش از حد رولیک ها : گپ بین رولیک ها نباید از 10 میلیمتر تجاوز کند . در صورت نیاز فاصله را تنظیم نمایید.

·         وجود نقاط تیز.