به وب سایت شرکت کارون خوزستان خوش آمدید

ایرادات معمول در خطوط نوار نقاله - بخش اول

ایرادات معمول در خطوط نوار نقاله - بخش اول  :
(بیان علت ها و ارائه راه حل ها)

 

1) نوار نقاله در محل پولی انتهایی (Tail pulley) از خط خارج می شود.

·        کشش اولیه کم است: میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

·        رولیکها و یا پولیها هم راستا نیستند: رولیکها و پولیها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید. برای اطمینان بیشتر از سوئیچ ها استفاده نمایید.

·        قفل شدن رولیکها (جام کردن): رولیکها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را  تعویض نمایید.

·        بارگیری نا مناسب (نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله): تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها: تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزمهای تمییز کننده نوار مانند اسکرپر استفاده نمایید.

2) نوار نقاله در تمام نقاط حرکت از خط خارج می شود.

·          بارگیری بروی وسط نوار نمیگیرد بلکه بروی لبه نوار انجام می شود: بارگیری تصحیح شود و بارگیری باید در جهت حرکت نوار باشد.

·         بارگیری نا مناسب ( نحوه ریختن مواد روی نوار نقاله ): تغذیه و بارگیری نوار نقاله باید در جهت حرکت نوار نقاله و هم سرعت نوار نقاله و در مرکز نوار نقاله باشد. جریان ریزش و بارگیری نوار را با شوت ها و فیدرها کنترل نمایید.

·         رولیک ها و یا پولی ها هم راستا نیستند: رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید. برای اطمینان بیشتر از سوئیچها استفاده نمایید.

·          تجمع مواد بروی پولیها و رولیکها: تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزمهای تمییزکننده نوار مانند اسکرپر استفاده نمایید.

·         کشیدگی و یا کش آمدن نوار از یک طرف: به نوار نو به قدر کافی زمان بدهید تا جا باز کند. اگر بدرستی جا باز نکرد و یا نوار نو نبود، بخشی از نوار بخش مشکل دار نوار نقاله را جدا نمایید و یک تکه نوار اسپلایس نمایید.

·         رولیکهایی که به درستی جاگذاری نشده اند: رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیکها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

3) یک قسمت مشخص از نوار نقاله در تمام نقاط حرکت از خط خارج می شود.

·         نوار نقاله به صورت نامناسب اسپلایس شده است: اسپلایس مجدد انجام دهید.
 هلالی یا شمشیری بودن نوار

·         انبارداری و حمل نامناسب نوار: جهت نکات مهم انبارداری و حمل با ما تماس بگیرید.

4) نوار نقاله در محل پولی سر ( Head pulley ) از خط خارج می شود.

·         رولیکها و یا پولیها هم راستا نیستند: رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید. برای اطمینان بیشتر از سوئیچها استفاده نمایید.

·         روکش پولی ها سائیده شده است: روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیاردار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

·         تجمع مواد بروی پولیها و رولیکها: تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزمهای تمییز کننده نوار مانند اسکرپر استفاده نمایید.

·         رولیکهایی که به درستی جاگذاری نشده اند: رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

5) نوار نقاله در تمام طول خود بروی رولیک های مشخصی به یک سمت منحرف می شود.

·         رولیک ها و یا پولی ها هم راستا نیستند : رولیک ها و پولی ها را مجدداً تراز و تنظیم نمایید . برای اطمینان بیشتر از سوئیچ ها استفاده نمایید.

·         رولیک هایی که به درستی جاگذاری نشده اند : رولیک ها را جاگذاری مجدد نمایید و یا تعداد رولیک ها را برای ساپورت بیشتر نوار اضافه نمایید.

·         تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها : تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننداسکرپر استفاده نمایید.

6) نوار نقاله میلغزد و سر می خورد.

·         اصطکاک ناکافی بین نوار نقاله و پولی: توسط اسناپ پولی شعاع درگیری نوار و پولی را افزایش دهید. در شرایط کاربری مرطوب از پوشش پولی شیاردار استفاده نمایید. از مکانیزم های تمیز کننده مناسب برای نوار نقاله اسفاده نمایید. کشش اولیه را کنترل نمایید.

·         کشش اولیه کم است: میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

·         تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها : تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننداسکرپر استفاده نمایید.

·         قفل شدن رولیک ها ( جام کردن ) : رولیک ها را آزاد کنید و از حالت قفلی خارج کنید یا آنها را تعویض نمایید.

·         روکش پولی ها سائیده شده است : روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

7) نوار نقاله در استارت خط می لرزد.

·          اصطکاک ناکافی بین نوار نقاله و پولی : توسط اسناپ پولی شعاع درگیری نوار و پولی را افزایش دهید. در شرایط کاربری مرطوب از پوشش پولی شیاردار استفاده نمایید. از مکانیزم های تمیز کننده مناسب برای نوار نقاله اسفاده نمایید. کشش اولیه را کنترل نمایید.

·          کشش اولیه کم است : میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

·          روکش پولی ها سائیده شده است: روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

·          قدرت کششی ناکافی نوار نقاله : چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.

8) کش آمدن بیش ازحد نوار

·         کشش بیش از حد : محاسبه مجدد انجام دهید و تنش را تنظیم نمایید.

·          قدرت کششی ناکافی نوار نقاله : چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.

·         تجمع مواد بروی پولی ها و رولیک ها : تجمع مواد را برطرف نمایید. از مکانیزم های تمییز کننده نوار ماننداسکرپر استفاده نمایید.

·        کشش اولیه زیاد است : میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

·         اختلاف سرعت اشتباه در خطوط چند محرکه : تنظیمات لازم را انجام دهید.

·         آسیب بوجود آمده بواسطه وجود روغن، اسید، گرما، مواد شیمیایی روی نوار: از لاستیک های با گرید مخصوص جهت تحمل روغن و اسید و گرما استفاده نمایید. برای محافظت از نوار در مقابل باران و نورآفتاب، نوار نقاله را رو بسته نمایید.

9) نوار نقاله در محل اسپلایس یا اتصال مکانیکی و یا پشت این محل پاره میشود

·         نوار نقاله به صورت نامناسب اسپلایس شده است : اسپلایس مجدد انجام دهید.

·         پولی ها کوچک اند :

·          کشش بیش از حد : محاسبه مجدد انجام دهید و تنش را تنظیم نمایید.

·         روکش پولی ها سائیده شده است : روکش پولی ها را تعویض نمایید از روکش شیار دار برای وضعیت مرطوب استفاده نمایید.

·         مواد بین نوار و پولی ها وجود دارد : از اسکیرت های مناسب استفاده نمایید و بطریق اصولی نصب نمایید. حتماً تجمع مواد بین نوار و پولی ها را برطرف نمایید.

·         قدرت کششی ناکافی نوار نقاله : چنانچه بار نوار بیشتر شده است و یا خط بلندتر شده است و یا سرعت کمتر شده است ، کشش نوار را مجدداً محاسبه نمایید و نوار مناسب استفاده نمایید.

·         کشش اولیه زیاد است : میزان کانترویت (وزنه کششی) را محاسبه و تنظیم مجدد نمایید.

·         اختلاف سرعت اشتباه در خطوط چند محرکه : تنظیمات لازم را انجام دهید.