به وب سایت شرکت کارون خوزستان خوش آمدید

Auma

تاریخچه شرکت AUMA

شرکت AUMA در سال 1964 در Ostfildern نزدیک Stuttgart آلمان توسط آقایان  Werner Riester و Rudolf Dinse تاسیس شد.کمپانی auma از 2 نفر به 2300 کارمند در سراسر جهان و 30 نمایندگی و امکانات تولید در فضایی بالغ بر 60,000 متر مربع توسعه یافته است .

AUMA تولید عملگرهای برقی را از سال 1965 آغاز نمود و امروزه این شرکت با نام AUMA Riester GmbH & Co. KG که مقر اصلی آن در Muellheim آلمان می باشد به عنوان یک برند مطرح در زمینه ی تولید عملگرهای برقی و گیربکس های صنعتی در جهان شناخته شده می باشد.

عملگرهای برقی auma با تکنولوژی پیچیده و بروز دنیا تولید می شوند و در بخش های آب ، انرژی (نیروگاه ها) ، پتروشیمی ، نفت و گاز و صنایع مختلف در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند.

 

auma ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻫﯿﭻ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﯿﭻ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ آئوما ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و مقرون بصرفه بلحاظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﻮاد ﺳﯿﺎل در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ بشمار می روند ، درﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اعم از اﻧﺮژی و انتقال ﻣﻮاد ﮐﺎر ﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ( ﻣﺪوﻻر) و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﯾﻤﻨﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﻌﺎر AUMA ﯾﻌﻨﯽ " راه ﺣﻞ ﻫﺎیی ﺑﺮای ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ " است.

 

شرکت کارون خوزستان آماده ی ارایه ی خدمات مهندسی فروش ، تامین تجهیزات و قطعات یدکی ، نصب و راه اندازی ، سرویس و خدمات پس از فروش کلیه ی محصولات auma در ایران می باشد.

 

 

* لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از لیست قیمت محصولات آئوما با واحد مهندسی فروش شرکت کارون خوزستان تماس حاصل فرمایید.